Make your own free website on Tripod.com

Matlamat Sekolah
bar008.gif (1969 bytes)

icon009.gif (1878 bytes) Memberikan pendidikan yang menyeluruh dan seimbang kepada anak-anak sekolah ini sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Sekolah
icon009.gif (1878 bytes) Membina insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan
icon009.gif (1878 bytes) Melahirkan generasi baru yang berdisplin, bersikap positif, bertanggungjawab, berdikari, rajin, dan boleh bekerjasama dengan orang lain.
icon009.gif (1878 bytes) Melahirkan generasi baru yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, anjal, bertoleransi, seta boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat majmuk dan moden yang sentiasa maju dan berubah
icon009.gif (1878 bytes) melahirkan generasi baru yang boleh memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat, negara, dan manusia.